Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 23 września 2021 r., utrudniła przedsiębiorcom występowanie z gminnego systemu zbierania odpadów. Nie mogą już oni, tak jak do tej pory, przystępować do niego i rezygnować z uczestnictwa w nim bez przeszkód. Ustawodawca zmienił bowiem całkowicie zasady: objął odbiorem odpadów komunalnych wszystkich przedsiębiorców w tych gminach, które zdecydują się podjąć uchwały, że nieruchomości niezamieszkane wchodzą w skład lokalnego systemu. Firmy, które nie zechcą w nim być, będą musiały złożyć stosowne oświadczenie, że chcą z niego wystąpić. Co istotne, muszą to zrobić w ściśle określonym terminie – 60 dni od daty ogłoszenia uchwały rady (lub 60 dni od rozpoczęcia postępowania przetargowego na zbieranie lub zbieranie i zagospodarowanie odpadów). Dla wychodzących z systemu przewidziano jednak wyjątek. Mianowicie będą mogli wyłączyć się z niego właściciele nowo powstałych nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 6c ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) właściciel nieruchomości, „na której nie zamieszkują mieszkańcy i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę”.
Nieprecyzyjna definicja