Wydatkowanie środków publicznych, w tym pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie może być dowolne. Wszelkie działania organów JST wymagają oparcia w regulacjach prawnych, a już szczególnie dotyczy to aspektu gospodarowania środkami pieniężnymi. Założenie to ma uzasadnienie choćby w art. 44 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z którego wynika, że jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. I w tym kontekście należy rozpatrywać wniosek skierowany przez parafię do wójta gminy.
Warto też przeanalizować art. 7 ust. 1 pkt 13 i pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym. Wynika z nich, że: