Braki formalne

Prowadząc postępowanie administracyjne, organy administracji publicznej, jeśli zajdzie taka konieczność, mogą wezwać wnoszącego podanie do usunięcia braków formalnych w wyznaczonym, nie krótszym niż siedem dni terminie. Uprawnienie to przyznaje organom art. 64 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). W przypadku stosowania ww. przepisu należałoby jednak rozważyć, czy organ wzywając stronę postępowania do uzupełnienia braków formalnych podania, ma nieograniczoną możliwość działania, a dokładniej – czy może wezwać stronę do przedłożenia każdego możliwego dokumentu lub podania informacji niezbędnej organowi w danej sprawie? Czy może jest ograniczony do działania w określonej materii?