Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że w przypadku postępowań administracyjnych o stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia wydanych z naruszeniem prawa, które zostały wszczęte po trzydziestu latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i które nie zostały zakończone, organ administracji publicznej może stwierdzić naruszenie prawa.

Inna z poprawek wydłuża vacatio legis z 30 dni do trzech miesięcy.

Celem nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego jest dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r. (sygn. akt P 46/13).

Reklama

Trybunał Konstytucyjny orzekł wówczas, że art. 156 § 2 Kpa w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 Kpa), gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji dot. zasady demokratycznego państwa prawnego.

Nowela stanowi, że nie stwierdza się nieważności decyzji, także jeżeli została wydana z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej, a od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Natomiast postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie 30 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy będą umarzane z mocy prawa.