Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że w przypadku postępowań administracyjnych o stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia wydanych z naruszeniem prawa, które zostały wszczęte po trzydziestu latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i które nie zostały zakończone, organ administracji publicznej może stwierdzić naruszenie prawa.

Inna z poprawek wydłuża vacatio legis z 30 dni do trzech miesięcy.