Projekt PSL ustala wysokość janosikowego na niższym poziomie zarówno od tego obowiązującego obecnie, jak i od proponowanego przez rząd. Zakłada też wprowadzenie limitu wpłat na etapie planowania oraz przy comiesięcznym ich regulowaniu, a także przy rozliczaniu rocznej kwoty uiszczonych należności.
Projekt przewiduje, że podziałowi między województwa będzie podlegać 95 proc. wpłaty dokonanej przez bogatsze regiony w ramach części regionalnej subwencji ogólnej. Pozostałe 5 proc. miałoby być przekazywane na utworzony w tym celu Wojewódzki Fundusz Solidarnościowy. Posłowie zaproponowali ponadto zmianę zasad podziału janosikowego na podstawie kryterium dochodów podatkowych, a także – na lata 2015–2017 – wprowadzenie nowej części subwencji – korygującej, która będzie pokrywana z budżetu państwa.
Poselska propozycja jest konkurencyjna wobec projektu rządowego nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który ma stanowić wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. (sygn. akt K 13/11).
Etap legislacyjny
Poselski projekt jest po I czytaniu w komisjach sejmowych