W art. 279 prawa wodnego (dajej: p.w.) wskazano pięć kategorii usług wodnych, za które zwalnia się z opłat. W pkt 3 tego artykułu przewidziano właśnie zwolnienie za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków będących wodami zasolonymi, jeżeli wartość sumy chlorków i siarczanów (Cl + SO4) w tych wodach nie przekracza 500 mg/l.
Nieprecyzyjne przepisy powodują kłopoty