Dzisiaj wchodzą w życie regulacje, które zobowiążą gminy, powiaty i województwa do podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców – w szczególności wśród młodzieży. Taki obowiązek nakłada na nie nowelizacja z 20 kwietnia 2021 r. ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. poz. 1038).
Zlikwidować chaos