W pierwszej kolejności należy odnieść się do odpowiednich regulacji ustawy o finansach publicznych, które są wyznacznikami legalności zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. I tak z art. 89 m.in. wynika, że JST mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;