Co więcej, rada gminy nie ma też kompetencji do zmiany wymogów nabycia uprawnień do dodatków określonych czy to w ustawie z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 4), czy w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz.1491). Tylko dyrektor szkoły może ocenić, czy dany nauczyciel prowadził zajęcia w warunkach trudnych lub uciążliwych, chociażby zdalnie. Bo to on jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli.
Domena resortu edukacji