Zgodnie z art. 13 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 72) wójt, burmistrz, czy prezydent miasta pełnią funkcję samorządowego organu podatkowego i to na nich spoczywa obowiązek ściągania określonych podatków i opłat lokalnych (podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, opłaty skarbowej). Swoje zadania wykonują przy pomocy urzędu gminy, którego organizację i zasady funkcjonowania określa regulamin danej jednostki. I to właśnie w tym dokumencie, jak mówi Agata Netyks, aplikantka radcowska z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu, ustala się zazwyczaj zasady prowadzenia obsługi kasowej.
Podatnicy mają wybór