OPŁATY ZA WPROWADZANIE PYŁÓW I GAZÓW ORAZ SKŁADOWANIE ODPADÓW
Sankcje. Niezłożenie w terminie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat (albo wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat) rodzi odpowiedzialność wykroczeniową przewidzianą w art. 359 ust. 2 prawa ochrony środowiska (dalej: p.o.ś.), która jest zagrożona grzywną. Jej wysokość to od 20 zł do 5000 zł (art. 24 par. 1 kodeksu wykroczeń).