Uchwała Rady Ministrów z 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030” (M.P. poz. 218) składa się z ośmiu priorytetów. Należą do nich: niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, budowanie świadomości oraz koordynacja. Do najważniejszych zaliczany jest ten pierwszy, bo zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nadrzędnym celem jest zapewnienie im niezależności oraz możliwości udziału we wszystkich aspektach życia społecznego. Rządowy dokument zakłada, że realizacja tego priorytetu będzie polegać m.in. na odchodzeniu od opieki instytucjonalnej, świadczonej przez placówki całodobowego pobytu, na rzecz usług wspierających funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w środowisku lokalnym.
Po pierwsze asystent