Tak wynika z decyzji w sprawie interpretacji przepisów wydanej dla jednego z pracodawców przez PFRON (nr DW.400.1.2021.RUK). Wystąpiła o nią firma, która w ramach konsorcjum z dwoma podmiotami – spółką cywilną oraz spółdzielnią mającą status zakładu pracy chronionej – zamierza wziąć udział w przetargu na wykonywanie usług ochroniarskich. Umowa ma zostać podpisana ze wszystkimi członkami konsorcjum, którzy zobowiążą się wobec zamawiającego do wspólnego jej spełniania, nie zaś każdy z nich do jakiejś wyodrębnionej części. Jednocześnie konsorcjum chciałoby umożliwić zamawiającemu skorzystanie z prawa do obniżenia wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).
Co istotne wystawiającym fakturę, a także informację o kwocie ulgi ma być spółdzielnia, która spełnia wymogi do ich udzielania określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Natomiast w ramach wykonywania umowy o ochronę do pracy na terenie nadzorowanego obiektu oddelegowanych zostanie dwóch pracowników niepełnosprawnych spółdzielni oraz dziewięciu pracowników pracodawcy ‒ lidera konsorcjum, którzy nie mają dysfunkcji zdrowotnych. W związku z tym wystąpił on do PFRON z pytaniem, czy w opisanych okolicznościach spółdzielnia będzie mogła przekazać klientowi konsorcjum informację o wysokości obniżenia, dzięki czemu będzie mógł zmniejszyć kwotę wpłaty na fundusz.