– Przepisy specustawy o COVID-19 wskazują, że beneficjentem pomocy przewidzianej w jej regulacjach może być przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162; dalej: p.p.), który na 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą – wyjaśnia Agata Netyks, prawniczka z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy. Według niej warunkiem skorzystania z tych rozwiązań jest: prowadzenie przez dany podmiot działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r. oraz posiadanie na ten dzień statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 prawa przedsiębiorców. – Nawet w przypadku skutecznego przekształcenia samorządowej jednostki organizacyjnej w spółkę prawa handlowego nie będzie ona spełniała formalnego warunku posiadania na 30 września 2020 r. statusu przedsiębiorcy. A to wykluczy szanse na uzyskanie przez nią pomocy finansowej na podstawie tarczy branżowej 6.0 – podkreśla prawniczka.
Przekształcenie nieopłacalne
Artykuły 22 i 23 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 8) przewidują możliwość przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego. Niemniej jednak, jak tłumaczy Agata Netyks, proces ten jest bardzo złożony. – Konieczne jest chociażby podjęcie odpowiedniej uchwały przez radę gminy oraz dokonanie odpowiednich czynności likwidacyjnych i czynności związanych z powołaniem i zarejestrowaniem nowej spółki, a następnie wyposażenie tej spółki odpowiednim majątkiem – wylicza prawniczka. Jej zdaniem, jeśli wyłącznym celem takiego przekształcenia miałaby być chęć skorzystania przez MOSiR z pomocy przyznanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność kwalifikowaną według kodów PKD 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, czyli z tarczy finansowej PFR 2.0, albo z kolejnych form wsparcia dla spółek przyjętych przez parlament w przyszłości, to takie rozwiązanie w praktyce będzie nieopłacalne. Procedura transformacji zakładu budżetowego w spółkę jest procesem bardzo skomplikowanym, konieczne jest poniesienie nakładów finansowych związanych z przygotowaniem się do przekształcenia i rejestracją spółki, czy chociażby z uwagi na czas jej trwania.
Zwolnienie ze składek
Ale uwaga, MOSiR-y działające w formach budżetowych nie są całkiem pozbawione możliwości uzyskania wsparcia w ramach tarczy branżowej 6.0. – Po spełnieniu określonych w specustawie o COVID-19 wymogów ośrodki mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowy – wskazuje Agata Netyks. Jak wyjaśnia, możliwość tę daje art. 31zo ust. 8 i 10 specustawy o COVID-19, który stanowi, że uprawnionym do złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek jest płatnik składek. – Przepis zarazem nie nakazuje, by beneficjent zwolnienia musiał posiadać status przedsiębiorcy na gruncie art. 4 ust. 1 lub 2 prawa przedsiębiorców – zauważa Agata Netyks. I dodaje, że sama specustawa o COVID-19 nie definiuje też pojęcia płatnika, dlatego dopuszczalne jest przyjęcie, że z preferencji wskazanej w art. 31zo ust. 8 i 10 specustawy o COVID-19 może skorzystać każdy płatnik w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Wyjaśnienia Polskiego Funduszu Rozwoju z 5 lutego 2021 r. wydane dla DGP
Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe zakłady budżetowe nie mogą korzystać z Programu Tarczy Finansowej 2.0, która przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, wpisanych do KRS/CEIDG. Ze wsparcia w ramach programu mogą, co do zasady, korzystać spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Duży przedsiębiorca może uczestniczyć w programie na takich warunkach jak MŚP, jeżeli: 25 proc. lub więcej jego kapitału zakładowego lub praw głosu jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane, wspólnie lub indywidualnie, przez jeden lub więcej organów publicznych, przy czym w każdym przypadku przedsiębiorstwo samodzielnie (bez wspólników i podmiotów powiązanych) zatrudnia do 249 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub jego suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro oraz nie jest mikrofirmą, nie skorzystał z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm.
Przy określeniu statusu przedsiębiorstwa powinno się uwzględniać inne warunki wskazane w treści regulaminu oraz załączniku I do GBER [rozporządzenie Komisji (UE) z 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; tj. ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych – przyp. red.]. Należy zwrócić uwagę, że podmiot, którego 25 proc. lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, będzie zawsze uznawany za dużego przedsiębiorcę. Nie dotyczy to jednak spółek komunalnych kontrolowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, których budżet nie przekracza rocznie kwoty 10 mln euro oraz liczba mieszkańców nie przekracza 5 tys., oraz w których udział jednostki samorządu terytorialnego jest nie większy niż 50 proc.