Osoby niepełnosprawne nie będą musiały osobiście składać wniosku o wydanie dokumentu pozwalającego na korzystanie z uprzywilejowanych miejsc postoju oraz w ten sam sposób go odbierać.

Wprowadzenie takiego ułatwienia przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1438). Teraz zgodnie z jego przepisami wymagane jest, aby osoba niepełnosprawna składała wniosek osobiście i podpisywała go w obecności przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) lub upoważnionej przez niego osoby. Gdy nie może go podpisać, urzędnik zamieszcza w tym druku odpowiednią adnotację. W imieniu osób, które nie skończyły 18. roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo, o kartę parkingową występuje osobiście ich rodzic, opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. Analogicznie wygląda procedura odbioru karty parkingowej.
Problem w tym, że panująca epidemia i związane z nią obostrzenia dotyczące m.in. ograniczeń w osobistym załatwianiu spraw urzędowych utrudniają spełnianie tych wymogów. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło czasowo uprościć procedurę składania wniosków i odbioru karty parkingowej. Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada, że od dnia jego wejścia w życie (dojdzie do tego po siedmiu dniach od ogłoszenia) do upłynięcia 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego formularz o wydanie dokumentu będzie można wysłać pocztą i nie będzie konieczne jego podpisanie w siedzibie PZON. Jeśli osoba niepełnosprawna nie będzie mogła sama złożyć podpisu na wniosku, umieści na nim tuszowy odcisk palca, a obok niego upoważniona osoba wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis. Dziś przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, a po zmianie przepisów do formularza przesyłanego pocztą będzie trzeba dołączyć jego kopię. Projekt przewiduje, że jeśli osoba niepełnosprawna wyrazi taką chęć, to kartę parkingową otrzyma drogą pocztową – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
– W praktyce taka możliwość składania wniosków oraz odbioru dokumentów funkcjonuje już od kilku miesięcy, bo z jednej strony musieliśmy zawiesić obsługę interesantów na miejscu, a z drugiej nie mogliśmy doprowadzić do sytuacji, że osoby niepełnosprawne nie będą mogły uzyskać tak potrzebnego im dokumentu. Dobrze więc, że teraz zostanie to uregulowane wprost w rozporządzeniu – komentuje Marzenna Perkowska, przewodnicząca PZON w Poznaniu.
Zmieni się też wzór wniosku o wydanie karty. Dodane zostaną w nim nowe pola, w których niepełnosprawny poda swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, pojawi się też rubryka zawierająca oświadczenie o wyrażeniu zgody lub jej braku na wysłanie karty pocztą. Zmodyfikowana zostanie też treść niektórych objaśnień wskazujących, jak wypełnić wniosek.
– Z treści rozporządzenia wynika, że pocztowa wysyłka wniosków i kart ma obowiązywać tylko czasowo, natomiast wzór wniosku zmieni się na stałe. Obawiam się, że może to spowodować zamieszanie po zakończeniu stanu epidemii, gdy niektóre osoby niepełnosprawne będą chciały dalej korzystać z tego sposobu ubiegania się o kartę parkingową, chyba że wtedy znowu dojdzie do zmiany wzoru wniosku lub ministerstwo zamierza na stałe dopuścić składanie wniosków pocztą – uważa Bożena Zimoch, przewodnicząca PZON we Wrocławiu.
Zawarte w nowelizacji przepisy będą miały zastosowanie również do wydawania kart dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia