Co stanie się z dotychczas realizowanymi zadaniami oraz jakie zasady zatrudnienia będą obowiązywać w Centrum Dziecka i Rodziny (CDR)? To najważniejsze pytania, jakie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” kieruje do Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Wysłane do resortu pismo jest związane z jedną z propozycji zmian, jaka znalazła się w przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) dokumencie „Edukacja dla wszystkich”. Zakłada ona powołanie do życia nowej instytucji, wspomnianego CDR, które ma być miejscem zapewniającym kompleksowe wsparcie, w tym specjalistyczną diagnostykę oraz pomoc interwencyjno-terapeutyczną rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem. Takie centrum miałoby powstać na skutek połączenia powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP).
Pomysł ten wywołał duże zamieszanie w środowisku.
– Jako ogólnopolska organizacja jesteśmy bardzo zaniepokojeni brakiem jakichkolwiek informacji na temat proponowanych przekształceń ze strony resortu – wskazuje Andrzej Smólczyński, przewodniczący Stowarzyszenia „Centrum”.
Dlatego właśnie stowarzyszenie skierowało do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej kilka pytań dotyczących CDR. Dotyczą one m.in. tego, czy propozycja powołania nowej jednostki jest równoznaczna z likwidacją PCPR i ich zadań. Organizacja podkreśla, że PCPR mogą pochwalić się wieloletnim dorobkiem w tworzeniu skutecznego systemu wsparcia i wykonywaniu wielu zadań na rzecz mieszkańców powiatów. Wśród nich są te związane z pieczą zastępczą, pomocą dla osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz sprawowaniem nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Kolejna niewiadoma, o którą pyta „Centrum”, dotyczy tego, pod jaki resort będzie podlegać CDR – rodziny czy edukacji. Z tym wiąże się też problem dualizmu zatrudnienia, bo w tej samej jednostce będą pracować osoby wykonujące obowiązki na podstawie Karty nauczyciela oraz kodeksu pracy. To zaś oznacza zróżnicowanie nie tylko czasu pracy, ale również innych uprawnień pracowniczych, takich jak: wymiar urlopu wypoczynkowego, wysokość wynagrodzenia, awans zawodowy, możliwość skorzystania z urlopu na podratowanie zdrowia, naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Wreszcie Stowarzyszenie „Centrum” pyta, czy rewolucyjne zmiany organizacyjne są gwarantem założonych dla tej zmiany celów i efektów. Deklaruje przy tym gotowość aktywnego udziału we wszystkich działaniach dotyczących CDR.