Gmina będzie mogła zawrzeć umowę o prowadzenie rodzinnego domu pomocy (RDP), jeśli ta placówka będzie działać na terenie sąsiedniego samorządu.

Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), który znajduje się w konsultacjach. RDP to placówka przeznaczona dla osób, które z powodu wieku lub niepełnosprawności potrzebują pomocy innych. Dom świadczy całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu podopiecznych, a prowadzić go może osoba fizyczna albo organizacja pozarządowa. Zgodnie z art. 52 ust. 2a RDP funkcjonuje na podstawie umowy zawartej przez podmiot prowadzący z gminą właściwą ze względu na miejsce jego położenia. Ten przepis został wprowadzony w 2019 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), które uznało, że co do zasady rodzinny dom powinien świadczyć usługi na terenie tej gminy, dla której mieszkańców są one zapewniane. Takie rozwiązanie miało też ułatwić sprawowanie nadzoru przez samorząd nad prawidłową realizacją umowy.
Wspomniana zmiana przepisów spowodowała jednak problemy, o których pisaliśmy na naszych łamach („Niekorzystne przepisy dla rodzinnych placówek”, DGP 38/2020). Są one związane z tym, że nie zawsze na terenie danej gminy znajduje się podmiot chętny do uruchomienia RDP. Czasem taka osoba lub organizacja jest w sąsiednim samorządzie. Tyle że musiałaby ona mieć podpisaną umowę ze swoim samorządem (dzięki czemu możliwe byłoby np. podpisanie między gminami porozumienia i na jego podstawie zainteresowany samorząd mógłby umieścić swoich mieszkańców), a ten nie ma obowiązku jej zawarcia.
Aby więc ułatwić zakładanie RDP, resort rodziny zaproponował dodanie ust. 2b w art. 53, który zakłada, że gmina może zawrzeć umowę z osobą fizyczną lub organizacją pożytku publicznego prowadzącą rodzinną placówkę w sąsiednim samorządzie.
Co ciekawe, ze względu na to, że zmiana w art. 53 ustawy o pomocy społecznej była przedmiotem petycji kierowanych zarówno do Sejmu, jak do i Senatu, izba wyższa parlamentu w ramach inicjatywy ustawodawczej przygotowała swój własny projekt nowelizacji przepisów ze zbliżoną propozycją ich brzmienia do tej, która znalazła się w projekcie resortu rodziny. Trafił on w tym miesiącu do Sejmu i czeka na podjęcie nad nim kolejnych kroków legislacyjnych.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy