Do Sejmu skierowany został w środę senacki projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Umożliwia on podpisywanie umów o prowadzenie rodzinnego domu pomocy również z gminą sąsiadującą z tą, na terenie której znajduje się taki dom.

Projekt noweli to inicjatywa senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Jest on odpowiedzią na petycję skierowaną do Senatu przez osobę prywatną. Autor petycji wnosi o zmianę przepisu, który mówi, że "rodzinny dom pomocy jest prowadzony na podstawie umowy zawartej przez osobę fizyczną albo organizację pożytku publicznego z gminą właściwą ze względu na miejsce położenia rodzinnego domu pomocy".

Autor petycji prowadzi rodzinny dom pomocy, który jest położony na terenie gminy L., umowę na usługi opiekuńcze zawarł z prezydentem miasta T., umowa wygasa z końcem 2020 r. W petycji wskazał, że w świetle wskazanego przepisu jego działalność gospodarcza ulegnie likwidacji, gdyż gmina właściwa ze względu na miejsce położenia rodzinnego domu pomocy nie wyraża zainteresowania takimi usługami, w przeciwieństwie do pobliskiej gminy w T.

Zmiana przepisów umożliwiłaby prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy zawartej przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego z gminą bez względu na miejsce położenia domu pomocy. Autor petycji zwraca uwagę, że brakuje miejsc w domach pomocy społecznej, a rodzinny dom pomocy jest alternatywą dla ludzi starszych, którzy traktują rodzinny dom pomocy jak własny.

Senacka komisja uznała, że warto wprowadzić możliwość podpisywania umów o prowadzenie rodzinnego domu pomocy również z gminą sąsiadującą z gminą właściwą dla położenia domu. "Ponieważ nie wszystkie gminy są zainteresowane podpisaniem umowy o prowadzenie rodzinnego domu pomocy z podmiotami wykazującymi taką inicjatywę na własnym terenie gminy, Komisja uznała, że przyjęcie takiej inicjatywy stanowi wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na usługi opiekuńcze i bytowe w tej formie" - wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Pobyt w rodzinnym domu pomocy stanowi jedną z form udzielania usług opiekuńczych i bytowych. Rodzinny dom pomocy świadczy całodobową opieką dla trzech do ośmiu osób zamieszkujących wspólnie, potrzebujących pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, udzielanie świadczeń opiekuńczych wiąże się z zasadą subsydiarności. Korzystanie z usług rodzinnego domu pomocy jest możliwe po wyczerpaniu możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. W pierwszej kolejności opieka powinna być wykonywana przez rodzinę, a gdy jest to niemożliwe, wsparcia udzielają organy publiczne. Najpierw należy wykorzystać pomoc środowiskową – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania danej osoby potrzebującej pomocy, w dalszej kolejności usługi są udzielane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej dziennego pobytu, rodzinnych domach pomocy, a ostatecznie poprzez umieszczenie w domu pomocy społecznej.