Izba wyższa zdecydowała w czwartek o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który ma zwiększyć udział samorządów w dochodach z PIT.

Za podjęciem uchwały o wniesieniu projektu do Sejmu opowiedziało się 54 senatorów, 44 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Celem projektu przygotowanego przez grupę senatorów ma być wyrównanie ubytków w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, spowodowanych wprowadzeniem w 2019 r. zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaproponowane w projekcie przepisy zakładają zwiększenie udziału gmin, powiatów i województw we wpływach z PIT.

Jak napisano w uzasadnieniu ustawy, projektowane przepisy zmieniają określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźniki procentowe udziałów JST we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze tych jednostek.

W przypadku gmin wskaźnik ma spaść z 39,34 proc. do 43,93 proc., w przypadku powiatów z 10,25 proc. do 11,49 proc., w przypadku województw z 1,60 proc. 1,79 proc.

"Projektowaną ustawą dokonuje się także korekty właściwego wskaźnika w podstawie wyliczania udziałów gminy, powiatu albo województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa (...). Efektem wskazanych zmian będzie poprawa sytuacji finansowej JST w wyniku zwiększenia dochodów uzyskiwanych z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych" - czytamy w uzasadnieniu.

Zmiana miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2020 r.

Według autorów projektu, "mając na uwadze, że wprowadzenie przedmiotowych uregulowań jest konieczne (niezbędne) dla realizacji zadań przez samorządy oraz fakt, iż nie powodują one ograniczenia praw lub zwiększenia zobowiązań osób fizycznych i osób prawnych prawa prywatnego, a jedynie określają relacje (w zakresie prawa daninowego) między podmiotami władzy publicznej, wydaje się, iż przedmiotowa regulacja nie podlega konstytucyjnym zasadom zmiany prawa daninowego, a także nie odnoszą się do niej w pełni zasady w zakresie rygoryzmu przesłanek zakazujących stanowienia prawa z mocą wsteczną".

"W przedmiotowym przypadku racje konstytucyjne przemawiające za retroaktywnością równoważą jej negatywne skutki" - napisano.