Sejm odrzucił w czwartek wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji Karty Nauczyciela, dotyczącej m.in. postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Nowelizacja ustawy trafi teraz do prezydenta.

Zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2019 r. Kartą Nauczyciela dyrektor szkoły musi w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli, jeśli jego zdaniem doszło do "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka". Zapis ten spotkał się z falą krytyki środowisk nauczycielskich, a o potrzebie jego zmiany resort edukacji rozmawiał na początku roku z nauczycielskimi związkami zawodowymi podczas spotkań zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, następnie przygotował projekt nowelizacji.

W obecnej nowelizacji Karty nauczyciela – uchwalonej w listopadzie tego roku przez Sejm – wydłużono do 14 dni czas na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela "czynu naruszającego prawa i dobro dziecka", a także doprecyzowano, że o podejrzeniu popełnienia takiego czynu nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że do takiego czynu nie doszło.

Określono również maksymalny czas na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o jego umorzenie – rzecznik ma to zrobić nie później niż w terminie 3 miesięcy od wszczęcia tego postępowania.

Zdecydowano także, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.

W nowelizacji Karty Nauczyciela znalazły się też zapisy nowelizujące inne ustawy, m.in. Prawo oświatowe i ustawę o systemie oświaty. Wprowadzono m.in. zasadę publikowania, w formie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, listy jawnych zadań egzaminacyjnych z ustnej matury z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Lista jawnych zadań egzaminacyjnych ma dotyczyć egzaminu maturalnego przeprowadzanego od roku szkolnego 2022/2023.

W środę Senat opowiedział się w głosowaniu za wprowadzeniem do obecnej nowelizacji czterech poprawek zaproponowanych przez KO i Lewicę. Wszystkie te cztery poprawki zostały negatywnie zaopiniowane przez połączone sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a także przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Następnie w czwartek odrzucił je w głosowaniu Sejm.

W pierwszej z poprawek dotyczących postępowań dyscyplinarnych Senat zaproponował, by zapis mówiący o czynie "naruszającym prawa i dobro dziecka", zastąpić zapisem o czynie "naruszającym prawa, godność i nietykalność osobistą dziecka". Za odrzuceniem tej poprawki głosowało 233 posłów, 217 było przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Druga z poprawek dotycząca postępowań miała skrócić maksymalny czas na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania lub o jego umorzenie z trzech miesięcy do miesiąca. Za odrzuceniem tej poprawki głosowało 233 posłów, 218 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Trzecia z poprawek zaproponownych przez Senat dotyczyła jednego z zapisów nowelizujących ustawę Prawo oświatowe. Zgodnie z nim minister edukacji będzie mógł inicjować, koordynować i wspierać prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej w systemie oświaty, a także może zlecić zadania z tego zakresu, w drodze umowy, uczelniom, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową. W poprawce zaproponowano, by zadania te były zlecane nie na drodze umowy, ale konkursu. Za odrzuceniem tej poprawki głosowało 234 posłów, 211 było przeciw, siedmiu posłów wstrzymało się od głosu.

Czwarta z poprawek Senatu dotyczyła szkolnictwa artystycznego. Chodziło o zapis regulujący kwestię dofinansowywania kosztów konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych przez artystów "o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym". W poprawce zaproponowano, aby wyrazy "o znaczącym dorobku" zastąpić wyrazami: "o uznanym dorobku". Za odrzuceniem tej poprawki głosowało 234 posłów, 219 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Odrzucenie wszystkich poprawek zaproponowanych przez Senat oznacza, że nowelizacja Karty nauczyciela trafi do prezydenta w wersji uchwalonej przez Sejm w listopadzie tego roku. (PAP)