Przepisy nie wykluczają zmniejszenia poziomu udzielanej pomocy finansowej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednak, aby było to zgodne z prawem, należy zachować dwustopniowy proces decyzyjny, czyli dokonać zmiany zarówno samej uchwały budżetowej na 2020 r., jak i zmiany pierwotnej uchwały o udzieleniu pomocy finansowej.
Skoro mowa o pomocy finansowej, warto wspomnieć regulacje, które dotyczą tej sfery gospodarki finansowej JST. Kluczowe znaczenie w tym zakresie odgrywają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym. Jeśli chodzi o pierwszą z nich, to z art. 216 ust. 2 pkt 5 wynika, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na – pomoc rzeczową lub finansową dla innych JST określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący. Z kolei zgodnie z art. 220 tej ustawy z budżetu danej jednostki może być udzielona innym JST pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą jej udzielenia jest umowa.