W jaki sposób wspierane jest wykorzystywanie np. komunikacji elektronicznej w działalności szkół? Jakie fundusze są przeznaczane na finansowanie szkolenia kadry pedagogicznej podnoszące umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych?
Niemal wszystkie szkoły są wyposażone w pracownie komputerowe, a potrzebą chwili nie jest doposażenie szkół, lecz szkolenie nauczycieli w zakresie wykorzystania elektronicznych środków dydaktycznych w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Szkoły otrzymały znaczną ilość oprogramowania edukacyjnego, które nie jest w pełni wykorzystywane ze względu na brak kompetencji nauczycieli. Dlatego też jedyną sprawdzoną metodą zwiększenia zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji jest prowadzenie ciągłej, systematycznej edukacji informatycznej kadry nauczycielskiej. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło pilotażowe szkolenia nauczycieli gimnazjów, na które wydatkowano jeszcze w ubiegłym roku 16 mln zł. We wszystkich 16 województwach przeszkolono ponad 34 tys. nauczycieli, przygotowując ich do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wykorzystaniem zasobów edukacyjnych dostępnych już obecnie w internecie, szczególnie na portalach edukacyjnych. W 2009 r. w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych zarezerwowano również fundusze na dalsze szkolenia nauczycieli z wykorzystaniem platform zdalnego nauczania (e-learning). Kolejne działania są planowane w roku 2010, w zależności od możliwości pozyskania środków europejskich w ramach wspólnych działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W Polsce liczne szkoły są bardzo zaawansowane we wdrażaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie e-dziennika, komunikacji z rodzicami za pomocą internetu, zarządzania szkołą z użyciem specjalistycznego oprogramowania, wykorzystywania przez nauczycieli wirtualnych treści edukacyjnych nie należy do rzadkości. Organy prowadzące szkoły, odpowiedzialne za wyposażanie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) otrzymują subwencję oświatową, którą przeznaczają także na zakup elektronicznych środków dydaktycznych dla podległych placówek. Również dyrektorzy i nauczyciele szkół, w których nasycenie sprzętem komputerowym jest wyższe od przeciętnego, stale podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie edukacyjnym. Takie dobre wzory Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza propagować poprzez organizację konferencji promocyjnych. Podkreślić należy, że wyposażenie szkół, a więc i nauczycieli, jest obowiązkiem organów prowadzących. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi projekty systemowe z Działania 3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wysoka jakość systemu oświaty, w tym ukierunkowane na indywidualizację procesu nauczania i dostawy oprogramowania specjalistycznego (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 11829).