Organizacje odzysku będą musiały doprowadzić do tego, aby łączny poziom przetwarzania opakowań (pudełek, butelek, tubek itd.) pochodzących z gospodarstw domowych wyniósł w 2020 r. 50 proc. Tak wynika z rozporządzenia z 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 412). Dzisiaj wchodzi ono w życie.
Obecnie nadal w przeważającej mierze śmieci z domów trafiają na wysypiska i nie są poddawane recyklingowi. Ministerstwo Środowiska chce, aby w większym stopniu materiały te były odzyskiwane. Dlatego wprowadziło wymóg, zgodnie z którym roczny poziom recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, a trafiających do organizacji przetwarzania opakowań, wyniósł w tym roku 32 proc. Wskaźnik ten co roku ma rosnąć o 3 pkt. proc. aż w 2020 r. wyniesie 50 proc.
Ma to na celu osiągnięcie założeń wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r w sprawie odpadów.
Przedsiębiorcy alarmują, że nie będą w stanie sprostać nałożonym na nich obowiązkom.
– Nałożony na ten rok poziom może okazać się za wysoki – uważa Jakub Tyczkowski, dyrektor do spraw odzysku Rekopol Organizacja Odzysku w Warszawie.
Drop Organizacja Odzysku w Warszawie, zaproponowała z kolei, aby w ciągu najbliższych dwóch lat wymagany poziom wynosił 0 proc., a dopiero do 2016 r. rósł od 10 proc., o 5 pkt proc. rocznie, tak aby w 2020 r. wyniósł 25 proc.
Resort nie przychylił się jednak do tych postulatów.
– Dotychczas nie był wyznaczony żaden poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z domów. Trudno oszacować, ile spośród tych materiałów będzie nadawało się do odzysku – zaznacza Jerzy Toczko, członek zarządu EuroBac Organizacja Odzysku z Bydgoszczy.
Jakub Tyczkowski dodaje, że nie ma jednoznacznych systemów dokumentowania realizacji tych wymogów, m.in. brakuje stosownych rozporządzeń wprowadzających odpowiednią formę sprawozdania. Przepisy w tej sprawie nie są wystarczające precyzyjne.
– Te dane będą zbierane i gromadzone przez urzędy marszałkowskie. Na tej podstawie będzie można stwierdzić, w jakim stopniu Polska wywiązuje się z wymogów UE – mówi Jakub Tyczkowski.
Jeśli organizacje odzysku wyznaczonych poziomów nie spełnią, będą podlegać karze. Jej wysokość wymierzy urząd marszałkowski.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 15 kwietnia 2014 r.