Senacka komisja środowiska zajęła się wczoraj ustawą o gospodarce opakowaniami uchwaloną przez Sejm 10 maja 2013 r. Ma ona zastąpić ustawę z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 z późn. zm.). Senatorowie co do zasady nie mieli zastrzeżeń do projektu. Zaproponowali wprowadzenie ośmiu poprawek natury technicznej i jednej merytorycznej: uściślającej katalog podmiotów zawierających porozumienie z marszałkiem w sprawie opakowań wielomateriałowych i niebezpiecznych.
Ustawa w założeniu ma uszczelnić system gospodarki zużytymi opakowaniami i zagwarantować minimalny poziom ich odzysku i recyklingu, wymagany dyrektywą opakowaniową 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 1994 r. Gdy Polska oczekiwanych poziomów nie osiągnie do 2014 r., grożą nam finansowe sankcje nakładane przez Trybunał Sprawiedliwości UE.
– Ustawa wyposażyła marszałków województw w funkcje kontrolne wobec przedsiębiorców, którzy prowadzą recykling lub inny proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksportują takie odpady lub dokonują wewnątrzwspólnotowej ich dostawy – tłumaczy senator Jadwiga Rotnicka (PO).
Jak mówi, raz na trzy lata urzędnicy marszałka będą mogli prowadzić kontrole. Funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do marszałków w tych sprawach sprawował będzie główny inspektor ochrony środowiska.
Kontrolerzy – z rzeczoznawcami oraz niezbędnym sprzętem – uzyskają prawo całodobowego wstępu na teren obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Co do pozostałego terenu firmy dotyczyć to będzie godzin dziennych: od 6 do 22. Będą też mogli żądać pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień oraz okazania dokumentów przedsiębiorstwa.
Firmy wprowadzające produkty w opakowaniach ustawa zobowiązuje do zapewniania odzysku odpadów opakowaniowych.
Ustawa przewiduje też sankcje finansowe: za wprowadzanie do obrotu opakowań uniemożliwiających wielokrotne ich użycie albo późniejszy recykling grozić będzie kara pieniężna od 5 tys. zł do 500 tys. zł.
Etap legislacyjny
Projekt przed głosowaniem w Senacie