Gmina nie może przenieść na inny podmiot kluczowych zadań związanych z rewolucją śmieciową – uznał wojewoda dolnośląski. Tym samym zwrócił uwagę na kolejny problem, który pojawił się na tle wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami.
Punkt wyjścia stanowi tu art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), który stanowi, że do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić organy wykonawcze jednostek pomocniczych oraz jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, z którymi ma zawarte umowy.
Z tego przepisu skorzystała jedna z gmin, przekazując zakładowi usług komunalnych gros zadań związanych z rewolucją śmieciową. Organ nadzoru stwierdził jednak, że rada gminy przekroczyła zakres, w jakim mogła to zrobić.