Gmina ustalając stawkę opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, będzie musiała wziąć pod uwagę faktyczne koszty utrzymania izby. Opłata nie będzie mogła być wyższa niż 350 zł. To najważniejsze założenia, jakie znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Projekt ma być wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2012 r. (sygn. akt K 12/11), a jego autorem jest senacka komisja ustawodawcza.
Obecnie maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień ukształtowana jest na poziomie 250 zł. Teraz senatorowie chcą ją podnieść o 100 zł. Tłumaczą, że podejmując taką decyzję, wzięli pod uwagę prognozy Ministerstwa Zdrowia prezentowane podczas rozprawy przed TK.
Ponadto w projekcie proponuje się dodanie bardziej szczegółowej wytycznej, przewidującej, że ustalana przez jednostki samorządu terytorialnego stawka opłaty powinna zapewniać pokrycie całkowitych kosztów pobytu jednej osoby w izbie, wyliczonych na podstawie aktualnych kosztów działalności izby.

Etap legislacyjny
Projekt