Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, która m.in. rozszerza katalog zdarzeń, w których zadania i kompetencje wójta tymczasowo przejmuje jego zastępca.

Nowelizacja ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, a także rozszerzyć katalog przesłanek umożliwiających przejęcie zadań i kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta przez zastępcę.

Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje, że w sytuacjach, w których wójt (burmistrz lub prezydent miasta) nie może czasowo pełnić swojej funkcji, jego obowiązki przejmuje albo zastępca albo osoba wyznaczona przez premiera.

Obowiązujące przepisy enumeratywnie wyliczają sytuacje, w których zastępstwo jest dopuszczalne. Ma to miejsce, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) został tymczasowo aresztowany, odbywa karę aresztu lub pozbawienia wolności za przestępstwo nieumyślne albo jest niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja dodaje do tego katalogu przypadek, kiedy prokurator albo sąd postanowi o zastosowaniu wobec wójta, burmistrza lub prezydenta miasta środka zapobiegawczego w postaci "zawieszenia w czynnościach służbowych".

Ponieważ dotychczas tego przepisu brakowało, w przypadku zawieszenia wójta w wykonywaniu czynności służbowych, nie było wprost powiedziane, kto przejmuje jego kompetencje i zadania.