Jako podstawę dla decyzji wskazała przepis art. 13b ust. 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm. – dalej u.d.p.). Stanowi on, iż rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na nich, może ustalić strefę płatnego parkowania.
Opisywany akt prawa miejscowego skierowany do wojewody w celu zbadania legalności został jednak zakwestionowany.