Warunkiem odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży działki gminnej jest stwierdzenie braku możliwości zagospodarowania jej jako odrębnej nieruchomości.
Tak uznał wojewoda świętokrzyski i unieważnił uchwałę rady gminy w Piekoszowie. W uchwale radni wyrazili zgodę na sprzedaż działki o powierzchni 0,18 ha położonej w miejscowości Zajączków w trybie bezprzetargowym. Jako podstawę prawną wskazali m. in. art. 67 ust. 1 i 3 oraz art. 68 ust. 1 i 9 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Wojewoda uznał, że wskazane przez radę przepisy nie dają podstaw do wyrażenia zgody na sprzedaż działki trybie bezprzetargowym. Organ nadzoru wyjaśnił, że jest to dopuszczalne tylko gdy nie można zagospodarować działki jako odrębnej nieruchomości. Tymczasem z uchwały to nie wynikało. Ponadto wojewoda zauważył, że na brak możliwości takiego zagospodarowania nie wskazywała ani powierzchnia działki, ani jej położenie. Organ nadzoru zauważył, że z wyrysu z mapy ewidencyjnej wynika, że działka ta graniczy także z innymi działkami. Brak jest więc podstaw do odstąpienia od stosowania trybu przetargowego przy jej sprzedaży.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego PNK.I.4131.117.2011