Z powodu braku personelu trzeba było zamknąć jeden z oddziałów w naszym samorządowym przedszkolu. Rodzice muszą zaopiekować się dziećmi sami. Czy możemy ich poinformować, że mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego? Mamy wątpliwość, bo przecież placówka cały czas działa.
Tak, za okres od 9 do 29 listopada rodzice mogą składać wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Takie uprawnienie uzyskali na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Prawdopodobnie okres ten zostanie przedłużony, jeśli szkoły pozostaną zamknięte także w grudniu. Powstaje jednak pytanie, co z dziećmi z tych grup przedszkolnych lub żłobkowych, które zostały zawieszone. Placówka jako całość działa, więc nie jest spełniony podstawowy warunek, tj. jej zamknięcie. W takim przypadku jednak rodzice będą mogli i tak na zasiłek liczyć.
Przypomnijmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy to odrębne świadczenie od „zwykłego” zasiłku opiekuńczego. Pierwszy z nich przyznawany jest na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, drugi zaś na mocy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Specustawa o COVID-19 przewidziała jednak zasiłek tylko do 28 czerwca 2020 r., na dalsze okresy zasiłek przyznawany jest kolejnymi rozporządzeniami Rady Ministrów.
Zgodnie z art. 4 ust. 1c specustawy o COVID-19 dodatkowy zasiłek przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Prawo do zasiłku będzie miał ubezpieczony lub funkcjonariusz, który sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem do lat ośmiu. Obecnie jednak zostały zamknięte tylko szkoły. Ważny jest więc w tym przypadku ust. 1d, zgodnie z którym dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1c, przysługuje ubezpieczonemu oraz funkcjonariuszowi również w przypadku otwarcia tych placówek. Potwierdza to także ZUS, który na swojej stronie internetowej informuje, że rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku m.in. otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii. ZUS nie określa, co oznacza „ograniczone funkcjonowanie”, ale można uznać, że w tym pojęciu mieści się np. ograniczenie liczebności grup albo zawieszenie grupy z powodu epidemii.
Podstawa prawna
• rozporządzenie Rady Ministrów z 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (t.j. Dz.U. poz. 1962)
ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)
• ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870)