Pracownicy socjalni wątpią, czy osoby, które skończyły ekonomię albo marketing, będą odpowiednio przygotowane do nadzoru nad jednostkami pomocy społecznej.
Takie wątpliwości budzi projekt nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. W jego par. 19 określone zostały kwalifikacje, jakie musi posiadać inspektor upoważniony do wykonywania czynności związanych z nadzorem i kontrolą, osoba kierująca ich zespołem, a także pozostali pracownicy wykonujący z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej. Co istotne, w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów poszerzony został katalog kierunków studiów, których skończenie pozwala na zatrudnienie na wspomnianych stanowiskach. Do tej listy dodane zostały: ekonomia, organizacja i zarządzanie oraz zarządzanie i marketing. Zdaniem Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) nie jest to dobre rozwiązanie.
W uwagach przekazanych Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizacja wskazuje, że prowadzenie kontroli wymaga specjalistycznej wiedzy i przygotowania, które byłyby zgodne z zadaniami realizowanymi przez sprawdzane jednostki. Co więcej, organizacja podkreśla, że o ile w przypadku kierownika zespołu oraz inspektorów obowiązkowe jest dodatkowo posiadanie odpowiednio co najmniej cztero- lub trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej, to w odniesieniu do pozostałych pracowników takiego wymogu nie ma.
– Mogłoby to doprowadzić do sytuacji, że kontrolą będą zajmować się osoby nie tylko niemające wiedzy i umiejętności, uzyskanych w trakcie studiów, ale też bez żadnego doświadczenia w pracy w pomocy społecznej – uważa Paweł Maczyński, przewodniczący PFZPSiPS.
Ponadto zdaniem organizacji do par. 19 należy wprowadzić zmianę, która pozwoliłaby zajmować stanowiska związane z nadzorem i kontrolą osobom, które mają ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna. Przepis ten daje bowiem takie prawo osobom, które mają tytuł magistra, co wyklucza absolwentów studiów pierwszego stopnia – z licencjatem. W ocenie federacji dzięki temu pracę w urzędzie wojewódzkim mogliby podjąć pracownicy socjalni, którzy mają praktyczne doświadczenie w pomocy społecznej, a chcieliby zmienić miejsce zatrudnienia (byłby to dla nich rodzaj awansu zawodowego).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach