Raz na cztery lata wojewoda sprawdzi, czy jednostka pomocy społecznej działa zgodnie z przepisami. Obecnie taka weryfikacja ma miejsce minimum raz w ciągu trzech lat.
Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Dotyczy ona kontroli kompleksowej, której celem jest całościowe sprawdzenie, jak dana instytucja wykonuje zadania wynikające z ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Jest ona przeprowadzana przez pracowników wojewody, a poza nią przepisy przewidują jeszcze trzy inne rodzaje kontroli: doraźną, problemową oraz sprawdzającą. Ta ostatnia służy zbadaniu, czy i w jakim zakresie jednostka pomocy społecznej wykonała zalecenia pokontrolne, wydane przez urzędników. Jednak resort rodziny postanowił w nowym rozporządzeniu zrezygnować z kontroli sprawdzającej. Nie oznacza to jednak, że służby wojewody przestaną weryfikować, czy ich zalecenia zostały zrealizowane, bo będą to robić w ramach pozostałych typów kontroli. Dodatkowo ministerstwo zaproponowało przepis, zgodnie z którym za odbycie kontroli kompleksowej może być uznana sytuacja, gdy w instytucji pomocy społecznej w okresie czterech kolejnych lat były co najmniej trzy kontrole doraźne lub problemowe.
Projekt nowych przepisów doprecyzowuje też, jakie jednostki będą podlegać kontroli. Będą nią objęte jednostki organizacyjne pomocy społecznej (m.in. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej), noclegownie, ogrzewalnie, mieszkania chronione, rodzinne domy pomocy oraz prywatne placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym. Ponadto urzędnicy wojewody będą przeprowadzać czynności kontrolne w urzędzie gminy, starostwie powiatowym oraz urzędzie marszałkowskim – w odniesieniu do zadań z ustawy o pomocy społecznej, a także w podmiotach, którym samorząd powierzył ich wykonywanie na podstawie umowy.
Kolejna zmiana w porównaniu do dotychczasowych przepisów jest związana z kwalifikacjami pracowników urzędów wojewódzkich, którzy mogą uczestniczyć w kontrolach. Ministerstwo postanowiło wskazać je odrębnie dla osoby, która będzie kierowała zespołem inspektorów upoważnionych do przeprowadzania kontroli oraz dla samych inspektorów. Dodatkowo na członków zespołu nałożony został obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o braku lub występowaniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli przed jej rozpoczęciem.
Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale do kontroli wszczętych i niezakończonych przed tym terminem będą miały zastosowanie dotychczasowe regulacje.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia