Kiedy zarząd dróg odmówi wydania zgody na budowę garażu? W jaki sposób skutecznie cofnąć odwołanie od decyzji administracyjnej? Czy w filii szkoły podstawowej może działać zerówka? Komu wolno rozstrzygać o honorowym obywatelstwie gminy?
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wśród zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego dla obszaru nim objętego wprowadzono zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe. Czy w planie miejscowym rada gminy może ustalić np., z jakich paliw nie można korzystać w celach grzewczych?

Rada gminy nie na podstaw prawnych dla wprowadzenia do miejscowego planu takiego ustalenia. W szczególności nie jest nią art. 15 ust. 2 pkt 3 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.). Regulacja ta zobowiązuje do określenia w planie zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Należy zwrócić uwagę, co jest przedmiotem regulacji dopuszczonej w planie miejscowym. Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.p.z.p. jest nim:

  • ustalenie przeznaczenia terenu,
  • rozmieszczenie inwestycji celu publicznego,
  • określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.
W tak wyznaczonym przez ustawodawcę zakresie materii planistycznej nie mieszczą się postanowienia uchwały wyliczające rodzaje paliw, jakie nie mogą być stosowane w indywidualnych systemach grzewczych. Nie ma to bowiem nic wspólnego z przeznaczeniem terenu ani rozmieszczeniem inwestycji celu publicznego. Nie dotyczy także sposobu zagospodarowania terenu ani warunków jego zabudowy.
Pogląd te potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 1 lipca 2020 r. (sygn. akt IV SA/Po 553/20 ). Sąd podał, że kompetencje dotyczące zarówno stosowanych paliw, jak i dopuszczanych instalacji należą do sejmików województwa, z wyraźnej woli ustawodawcy. Zgodnie z art. 96 ust. 1 prawa ochrony środowiska (dalej: p.o.ś) sejmik w drodze uchwały może wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
W art. 72 i 73 p.o.ś. ustawodawca określił wymagania w zakresie ochrony środowiska, jakie powinny spełniać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Kompetencje w kwestii ograniczeń lub zakazów dotyczących eksploatacji instalacji, rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania lub zakazanych ustawodawca powierzył wyspecjalizowanemu organowi ochrony środowiska – sejmikowi województwa. Przy czym projekt uchwały sejmiku podlega zaopiniowaniu przez właściwych miejscowo wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i starostów (art. 96 ust. 2–4 p.o.ś.).
Podstawa prawna
• art. 4 ust. 1, art. 15 ust. 2 pkt 3 i 10 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)
• art. 72, art. 73, art. 96 ust. 1 i 2‒4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. ‒ Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)
Właściciel domu położonego przy drodze powiatowej wystąpił do zarządu dróg o wydanie zgody na wybudowanie garażu. Ma on być posadowiony w odległości 6 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej. Problem w tym, że obowiązująca linia zabudowy jego działki (ustalona w decyzji o warunkach zabudowy) biegnie w odległości większej niż 8 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej. Czy należy odmówić inwestorowi zgody na usytuowanie garażu?

Co do zasady zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (dalej: u.d.p.) obiekty budowlane przy drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi powinny być usytuowane w terenie zabudowy w odległości co najmniej 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej. Ten sam przepis w ust. 2 przewiduje jednak, że usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w mniejszej odległości może nastąpić za zgodną zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przemawiać mają za tym szczególnie uzasadnione przypadki. Oznacza to, że zarząd dróg nie może automatycznie odmówić inwestorowi wyrażenia zgody na usytuowanie garażu. Musi rozważyć, czy w danym przypadku nie zachodzi ww. przesłanka.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 25 czerwca 2020 r. (sygn. akt II SA/Sz 1067/19) wyjaśnił, że okoliczność uzasadniające odstąpienie od tej zasady przez zarząd drogi powinien przytoczyć inwestor. Zarząd drogi powinien zaś rozważyć, czy w danym kontekście występują szczególnie uzasadnione przesłanki do wyrażenia zgody na usytuowanie garażu w odległości mniejszej niż 6 m od krawędzi jezdni drogi. Przy czym decyzja w tym zakresie ma charakter uznaniowy. Dlatego organ, odmawiając wyrażenia zgody, powinien wyjaśnić wszystkie powody swojego stanowiska (wyrok WSA w Warszawie z 14 listopada 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 592/08).
Podstawa prawna
• art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1087)
Właściciel pojazdu złożył w starostwie wniosek o jego rejestrację. Powołał się na to, że wcześniej był on zarejestrowany. Po analizie okazało się, że ten pojazd (czeterokołowiec) nie mógł być dopuszczony do ruchu, gdyż nie można go było zakwalifikować do żadnej kategorii pojazdów. Wnioskodawca osobiście odebrał decyzję odmowną w starostwie. Na ostatniej stronie rozstrzygnięcia oświadczył pisemnie, że zrzeka się prawa do wniesienia odwołania. Kilka dni później jednak odwołanie wniósł. Tłumaczy się, że nie zrozumiał dostatecznie, jakie będą skutki zrzeczenia. Czy trzeba rozpoznać odwołanie?

Jeżeli odwołanie od decyzji wpłynęło przed upływem terminu na jego złożenie, to należy je uznać za cofnięcie zrzeczenie się prawa do odwołania. W orzecznictwie wskazuje się, że jest to dopuszczalne. Tak np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 13 września 2018 r. (sygn. akt II SA/Bk 409/18) stwierdził, że skuteczne złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania zostaje pozbawione skuteczności prawnej w wyniku wniesienia w terminie odwołania. Przy czym w orzecznictwie podkreśla się, że możliwe, dopuszczalne i skuteczne jest cofniecie przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, jeżeli doręczenie pisma cofającego zrzeczenie nastąpiło przed upływem terminu do wniesienia odwołania (por. wyroki WSA w Bydgoszczy z 14 grudnia 2018 r., sygn. akt II SA/Bd 1173/18, czy w Krakowie z 29 kwietnia 2019 r. sygn. akt II SA/Kr 168/19).

Zgodnie z art. 127a par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W myśl jego par. 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Nawiązując jeszcze do okoliczności tej sprawy, trzeba zauważyć, że wnioskodawca zrzekł się prawa do odwołania przed rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia odwołania. Odbierając w urzędzie decyzję, złożył oświadczenie. W myśl art. 127a par. 1 k.p.a. zrzec można się odwołania „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania”. Ten zaczął biec następnego dnia od zapoznania się przez wnioskodawcę z treścią rozstrzygnięcia. W podobnym stanie faktycznym WSA w Gliwicach w wyroku z 8 czerwca 2020 r. (sygn. akt II SA/Gl 175/20) podał, że zrzeczenie przed rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia odwołania jest nieskuteczne. Co więcej, zdaniem tego sądu w sytuacji, gdy wnioskodawca złożył swój podpis pod oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania dopisanym przez organ w decyzji, zachodzi wątpliwość, czy było to swobodne oświadczenie jego woli. Według gliwickiego WSA zrzeczenie winno być wyrazem niczym nieskrepowanej (autonomicznej) woli samej strony postępowania. W podanych okolicznościach może być również wątpliwe, czy wnioskodawca wyczerpująco został pouczony o skutkach zrzeczenia.
Podstawa prawna
• art. 127a par. 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695)
Gmina przekształciła szkołę podstawową poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie filii w pobliskiej miejscowości. W jej strukturze będą funkcjonować klasy I‒III oraz oddział przedszkolny. Czy w filii szkoły podstawowej może działać zerówka?

Wątpliwość ta powstała zapewne w związku z brzmieniem art. 93 ust. 3 prawa oświatowego (dalej: u.p.o.). Przepis ten stanowi, że w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami mogą być tworzone szkoły podstawowe filialne obejmujące strukturą organizacyjną klasy I‒III albo klasy I‒IV. W regulacji tej nie przewidziano możliwości utworzenia oddziałów ani punktów przedszkolnych. Rozumiejąc dosłownie brzmienie ww. przepisu, wojewoda warmińsko-mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym z 11 marca 2020 r. (nr PN.4131.108.2020) stwierdził nieważność uchwały dotyczącej powołania w filii szkoły podstawowej oddziału i punktu przedszkolnego. Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. W wyroku z 16 czerwca 2020 r. (sygn. akt II SA/Ol 364/20) podał, że art. 93 ust. 3 u.p.o. nie powinno się rozumieć literalnie. Zdaniem olsztyńskiego WSA inne przepisy u.p.o. przeczą tezie organu nadzoru, że w strukturze szkoły filialnej nie może działać oddział i punkt przedszkolny. W myśl art. 31 ust. 9 pkt 1 u.p.o. gmina jest np. zobowiązana zapewnić dziecku w wieku lat 6 odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę. Z kolei zgodnie z art. 32 ust. 2 u.p.o. w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Inne formy wychowania przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym możliwie najbliższym miejscu. Natomiast art. 31 ust. 6 u.p.o. mówi, że dzieci w wieku 3‒5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Zdaniem olszyńskiego WSA z powyższych przepisów ustawy wynika jednoznacznie i bezsprzecznie, że w szkołach podstawowych działają oddziały przedszkolne. Nie ma natomiast żadnych podstaw do przyjęcia, że nie mogą one działać w szkołach podstawowych filialnych. Żaden z przepisów ustawy tego nie wyklucza – w tym także art. 93 ust. 3 u.p.o. Według sądu przepis prawa należy interpretować za pomocą wykładni systemowej, polegającej na ustalaniu właściwego znaczenia przepisu na podstawie jego usytuowania w systemie prawa. Zdaniem olsztyńskiego WSA celem ustawodawcy jest, jak wskazują powołane przepisy u.p.o., zapewnienie jak najszerszego dostępu dzieci do wychowania przedszkolnego w różnych formach, w tym w formie punktów przedszkolnych.

Podstawa prawna
• art. 31 ust. 9 pkt 1, art. 32 ust. 2 i 6, art. 93 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910)
Przygotowujemy regulamin nadawania honorowego obywatelstwa gminy. Zamierzamy wpisać w jego treści, że wniosek pozytywnie zaopiniowany przez kapitułę upoważnia przewodniczącego rady do umieszczenia stosownego projektu uchwały w porządku obrad sesji rady. Czy taki zapis regulaminu będzie poprawny?

Taki zapis nie będzie poprawny, gdyż kapituła, będąc ciałem doradczym, stanie się podmiotem rozstrzygającym. To jest niedopuszczalne. Ciało to nie ma cech organu gminy, a jedynie jest organem opiniodawczym, który nie może naruszać ustawowych kompetencji organów samorządu terytorialnego (por. rozstrzygnięcie wojewody mazowieckiego z 8 czerwca 2020 r., nr WNP-I.4131.67.2020.MS). Pogląd ten potwierdza fakt, że w orzecznictwie dopuszcza się powołanie kapituły składającej się nawet z osób spoza rady, ale tylko w przypadku zachowania jej pomocniczego charakteru, nienaruszającego ustawowych kompetencji organów samorządu terytorialnego (wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 czerwca 2017 r. sygn. akt II OSK 1862/16, oraz z 20 marca 2009 r., sygn. akt II OSK 1527/08).

Ponadto z art. 18 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że nadawanie honorowego obywatelstwa gminy należy do wyłącznej kompetencji rady (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt IV SA/Wa 2194/18).
Podstawa prawna
• art. 18 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)