Tarcza 4.0 znowelizowała regulacje dotyczące przyznawanej przez nią pomocy dla przedsiębiorców. Mimo to firma nie musi zmieniać treści wniosku wniesionego przed 24 czerwca, a urząd modyfikować umowy. Jego obowiązkiem jest powiadomienie zainteresowanych o zmianach zasad pomocy na tablicy w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Dostosowanie do nowych regulacji

Stosowanie przepisów
Do dofinansowania i pożyczki udzielonych przed wejściem w życie tarczy 4.0., czyli 24 czerwca br., stosuje się zmienione przepisy.
Wnioski o pomoc
Podania złożone przez przedsiębiorców (organizacje pozarządowe) i nierozpatrzone przez powiatowy urząd pracy przed 24 czerwca br. nie muszą być zmieniane (ulegają modyfikacji z mocy prawa).
Podpisane umowy
Zawarte umowy o dofinansowanie, a także o udzielenie pożyczki, zawarte przed 24 czerwca br. ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie znowelizowanych przepisów.
Obowiązek powiadomienia
Powiatowy urząd pracy niezwłocznie informuje przedsiębiorców (organizacje pozarządowe) o zmianach przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz na jego stronie internetowej.
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
Tacza 4.0 dokonała następujących zmian:
  • zmodyfikowano definicję spadku obrotu. Ten może być obecnie liczony od 1 stycznia 2020 r. i być porównywany do każdego następnego miesiąca od 1 dnia danego miesiąca (np. obrót z 1 lipca do tego z 1 czerwca),
  • zniesiono obowiązek comiesięcznego składania przez beneficjenta oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników wraz z kosztami wynagrodzeń każdego z nich (w tym należnych składek na ubezpieczenie społeczne), według stanu na ostatni dzień miesiąca. Przedsiębiorca (organizacja pozarządowa) musi natomiast powiadamiać powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, które mają wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. beneficjent nie traci dofinansowania, w przypadku zwolnienia pracownika w trybie dyscyplinarnym, objętego dofinansowaniem. Nowo zatrudniona osoba może zostać objęta pomocą.
uwaga! Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku o jego przyznanie
uwaga! Zniesiono obowiązek złożenia wniosku o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru (oznacza to, że może być wniesiony w każdym momencie)
uwaga! Wniosek rozpatruje powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub organizacji pozarządowej (a nie jak wcześniej „lub miejsce wykonywania pracy”)
Dzień wejścia w życie tarczy antykryzysowej 4.0, czyli ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)
Mikropożyczki
W zakresie bezzwrotnych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców tarcza 4.0. wprowadziła następujące zmiany:
  • wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy (poprzednio właściwym był urząd dla miejsca wykonywania działalności),
  • zniesiono obowiązek składania wniosku o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami. Nastąpi to automatycznie, pod warunkiem, że beneficjent pomocy prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, zlikwidowano obowiązek składania wraz z wnioskiem oświadczenia po rygorem odpowiedzialności karnej o prowadzeniu firmy przez trzy miesiące od otrzymania pożyczki.