W kwietniu i maju zastępca wójta wypłacił radnym diety o 20 proc. większe, niż wynika to z limitów określonych w ustawie o samorządzie gminnym i uchwale rady gminy. Uznał, że radni mieli więcej pracy niż zwykle. Czy takie działanie było legalne? Czy tarcza antykryzysowa wyłącza odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Opisane w zapytaniu działanie zastępcy wójta nosi znamiona naruszenia ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych, może więc skutkować odpowiedzialnością na gruncie dyscypliny finansów publicznych. Szczególne rozwiązania z tarczy antykryzysowej nie mogą wyłączyć tej odpowiedzialności, są one bowiem ściśle związane z zadaniami realizowanymi dla zwalczania COVID-19.