Z urzędu gminy zwolnił się sekretarz. Nie ma odpowiedniego urzędnika, który spełniałby wszystkie ustawowe wymagania i mógłby zająć jego miejsce. Gmina wstrzymała jednak nabory z powodu pandemii. Czy kierownik powinien na ten okres wyznaczyć innego pracownika samorządowego do pełnienia funkcji sekretarza?
Nie. Osoby na stanowisku sekretarza zatrudniane są na podstawie umów o pracę, przy czym obowiązuje w tym zakresie otwarty i konkurencyjny nabór. Tak stanowi art. 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.). Obsadzenie tego stanowiska nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Wyłączono w tym zakresie stosowanie art. 21 cytowanej ustawy, zgodnie z którym – jeżeli takie są potrzeby jednostki – pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na czas nie dłuższy niż trzy miesiące, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami.
Regulacja ta podkreśla obligatoryjność faktycznego funkcjonowania sekretarzy w wymienionych w art. 5 ww. ustawy jednostkach.