Z urzędu gminy zwolnił się sekretarz. Nie ma odpowiedniego urzędnika, który spełniałby wszystkie ustawowe wymagania i mógłby zająć jego miejsce. Gmina wstrzymała jednak nabory z powodu pandemii. Czy kierownik powinien na ten okres wyznaczyć innego pracownika samorządowego do pełnienia funkcji sekretarza?
DGP
Nie. Osoby na stanowisku sekretarza zatrudniane są na podstawie umów o pracę, przy czym obowiązuje w tym zakresie otwarty i konkurencyjny nabór. Tak stanowi art. 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.). Obsadzenie tego stanowiska nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Wyłączono w tym zakresie stosowanie art. 21 cytowanej ustawy, zgodnie z którym – jeżeli takie są potrzeby jednostki – pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na czas nie dłuższy niż trzy miesiące, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami.
Regulacja ta podkreśla obligatoryjność faktycznego funkcjonowania sekretarzy w wymienionych w art. 5 ww. ustawy jednostkach.
Nie wyłączono przy tym możliwości awansowania na sekretarza pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. Awans odbywałby się w ramach tej samej grupy stanowisk i jako taki byłby – moim zdaniem – w pełni dopuszczalny.
Ustawa o pracownikach samorządowych wprowadza obowiązek przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na sekretarza nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zwolnienia stanowiska. Wskazany okres nie rodzi większych zastrzeżeń, natomiast początek tego terminu może budzić wątpliwości. Interpretując ten przepis tylko poprzez wykładnię gramatyczną, należy przyjąć, że bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zwolnienia stanowiska, czyli odejścia pracownika.
Warto wskazać, że sekretarz podlega zawsze bezpośrednio kierownikowi urzędu, regulaminy organizacyjne nie mogą inaczej ukształtować jego umiejscowienia w strukturach. Wójtowi przysługują wszelkie uprawnienia względem sekretarza gminy związane z relacją na linii pracodawca – pracownik.