Na terenie gminy jest kilka osób, które palą w piecach niedozwolonymi materiałami, w tym plastikowymi butelkami. Czy można o tym powiadomić organy gminy anonimowo?
ikona lupy />
Bartosz Bator, adwokat / DGP
Bartosz Bator, adwokat
Tak. Zgodnie z ustawą z 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), to m.in. wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, powinien więc podjąć stosowne działania kontrolne.
Jeśli taka informacja do niego dotrze nawet anonimowo, nie może jej zbagatelizować. Kierownik jednostki samorządu terytorialnego może więc w tym celu upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległego mu urzędu lub funkcjonariuszy straży gminnej. Są oni uprawnieni m.in. do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godz. 6.00–22.00 na pozostały teren. Mają także prawo do przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych – żądania informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób, żądania dokumentów i wszelkich danych mających związek z kontrolą. Co istotne, wójt lub osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzą ich naruszenie lub występuje uzasadnione podejrzenie, że mogło ono nastąpić, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań. Warto jednak zweryfikować, co wolno, a czego nie można palić w piecach. Można to zrobić na podstawie par. 1 rozporządzenia ministra środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93). Trzeba też pamiętać, że utrudnianie czy uniemożliwianie kontroli to przestępstwo. Ten, kto udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej osobie uprawnionej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.