Jedno sołectwo może sfinansować przedsięwzięcie z obszaru wykraczającego poza swoje granice, jeżeli realizuje je wspólnie z inną jednostką.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku skierowano wniosek o wyjaśnienie regulacji dotyczących stosowania przepisów ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301). Chodziło o to, czy można z niego sfinansować lampę solarną, która ma stanąć w granicach administracyjnych innego sołectwa.
RIO uznała, że tak, ale pod pewnymi warunkami.
W uzasadnieniu wskazała, że zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim jego środki przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i są zgodne ze strategią jej rozwoju oraz służą poprawie warunków życia mieszkańców.
Z kolei art. 5 ust. 1 ustawy stanowi, że warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku. Natomiast z ust. 3 tego przepisu wynika, że taki dokument powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa.
Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, RIO stwierdziła, że zgłoszone przedsięwzięcie nie tylko musi mieścić się w zadaniach własnych gminy i służyć mieszkańcom, ale też dotyczyć obszaru sołectwa, które wystąpiło z wnioskiem.
Zaznacza jednocześnie, że jedynym sposobem na finansowanie przedsięwzięcia z obszaru wykraczającego poza granice danego sołectwa jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia z inną jednostką pomocniczą gminy.
Wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 18 lutego 2020 r. (RP.0441/129/10/1/2020)