40 mln zł wyniesie w tym roku limit wydatków z budżetu państwa na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich – zakłada projekt ustawy, który trafił wczoraj do wykazu prac legislacyjnych rządu.
Podobnie jak w 2019 r. pomoc będzie przyznawana do wyczerpania puli. O terminie zaprzestania przyjmowania wniosków poinformuje prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na swojej stronie internetowej.
Możliwość występowania z wnioskami o dotacje wynika z ustawy o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. poz. 2212 ze zm.), która została uchwalona w listopadzie 2018 r. Nadała im ona bowiem osobowość prawną, która umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. Umożliwiła też szybszą rejestrację tego typu organizacji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, który prowadzi ARiMR. Do tej pory często zdarzało się bowiem, że z powodu nadmiernej biurokracji podejmowały one decyzję o funkcjonowaniu jako nieformalna grupa. Przełożyło się to też na statystyki.
W związku z realizacją ustawy w latach 2018–2019 wnioski o pomoc finansową złożyło odpowiednio 4917 i 8619 kół. Wydano 4862 i 8589 decyzji przyznających pomoc na łączną kwotę 16 mln 295 tys. zł (2018 r.) i 29 mln 697 tys. zł (2019 r.).
Jak wskazuje ARiMR, otrzymane fundusze koła gospodyń wiejskich przeznaczają najczęściej na działalność społeczno-wychowawczą oraz oświatowo-kulturalną. Prawie jedna czwarta pieniędzy wykorzystywana jest na rozwój kultury ludowej, a w szczególności lokalnej, w tym zakup strojów ludowych. Koła promują również przedsiębiorczość swoich członkiń. Na ten cel przeznaczają ponad 15 proc. otrzymanego wsparcia, m.in. na zakup sprzętu AGD, artykułów kuchennych i spożywczych.
Nowela przewiduje też powierzenie zadań ustawowych w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych, realizowanych dotychczas przez pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, nowemu pełnomocnikowi – do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji