Osoba, która będzie chciała zostać koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych, będzie musiała skończyć trwające 45 godzin szkolenie. Jeśli będzie planowała zająć się organizacją społeczności lokalnej, wymagany kurs wyniesie 50 godzin.
Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymogów programowych, wymiaru zajęć dydaktycznych oraz wymagań kwalifikacyjnych kadry dydaktycznej szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (CUS).
Konieczność jego wydania jest związana z wchodzącą od 1 stycznia 2020 r. ustawą z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS (Dz.U. poz. 1818). Zgodnie z nią gminy będą mogły fakultatywnie tworzyć nowe jednostki – poprzez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej lub jako odrębną od niego instytucję.
Przepisy ustawy zakładają, że CUS będzie zatrudniał takich pracowników jak organizator usług społecznych, koordynator indywidualnych planów usług społecznych oraz organizator społeczności lokalnej. Warunkiem zatrudnienia jako dyrektor centrum lub na którymś wspomnianych stanowisk jest ukończenie specjalnego szkolenia. Za ich organizację będą odpowiadać regionalne ośrodki polityki społecznej, działające w strukturach samorządów wojewódzkich. Natomiast to, jak będą wyglądać szkolenia, określa rządowe rozporządzenie.
Jego projekt zakłada, że każdy kurs będzie składał się z kilku modułów, którym przypisana będzie odpowiednia liczba godzin. I tak w przypadku szkolenia dla dyrektora i organizatora usług społecznych szkolenie będzie obejmować dziewięć części liczących łącznie 53 godziny. Kurs w zakresie opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych będzie miał siedem modułów, na które przeznaczonych będzie 45 godzin. Z kolei ten przewidziany dla organizatora społeczności lokalnej ma osiem modułów i 50 godzin.
Co ważne, w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy o CUS, czyli do 31 grudnia 2021 r., będzie obowiązywał okres przejściowy, w którym wymóg odbycia szkolenia nie będzie miał zastosowania (potrzeba bowiem czasu na ich przygotowanie i przeprowadzenie).
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia