Za nowymi obowiązkami wojewodów związanymi z usuwaniem skutków kataklizmów nie idą stosowne zabezpieczenia finansowe – wynika z opinii do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Został on przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i ma rozszerzyć katalog klęsk uprawniających do udzielania pomocy poszkodowanym.
Projekt ma zastąpić ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1317), której mankamentem jest to, że ogranicza się tylko do skutków powodzi w rozumieniu ustawy – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.). W konsekwencji z jej rozwiązań nie mogły korzystać podmioty poszkodowane w wyniku innych klęsk, np. huraganów, wyładowań atmosferycznych, osunięć ziemi.
Nowe przepisy nakładają na wojewodów dodatkowe kompetencje. Przykładowo przekazuje się im uprawnienia do określenia w formie aktu prawa miejscowego wykazu gmin lub miejscowości, na terenie których będą mogły być wypłacane zasiłki klęskowe. W projekcie przewidziano też możliwość przyznawania takiego zasiłku bezpośrednio przez wojewodę. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wyda decyzji w tej sprawie w terminie 2 dni od momentu wpłynięcia wniosku. W takiej sytuacji wojewoda będzie musiał dokonać weryfikacji prawdziwości danych w nim zawartych.
Rada Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uważa, że powinno się rozważyć przekazanie wsparcia finansowego do budżetów wojewodów. Chodzi o ewentualne dodatki zadaniowe dla pracowników szczególnie zaangażowanych w obsługę zdarzeń klęskowych lub na utworzenie osobnego stanowiska, do którego przypisano by stałą obsługę tego zadania.
W podobnym tonie wypowiadają się też sami zainteresowani. Wojewoda Opolski zwraca wprost uwagę, że projektowane zmiany nakładają na nich wiele nowych obowiązków, bez stosownego zabezpieczenia finansowego. Dlatego konieczne są pieniądze na dodatki zadaniowe dla pracowników w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach