Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Nie mogą też powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
Bartosz Bator adwokat / DGP
Burmistrz miasta chciałby, aby jego kolega będący radnym zasiadał we władzach spółki komunalnej. Argumentował, że ma on doświadczenie w zarządzaniu. Czy jest taka możliwość?
Nie. Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w urzędzie gminy, w której uzyskał mandat. Nie może pełnić też funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej ani jego zastępcy. Osoba wybrana na radnego, która wcześniej pracowała w urzędzie gminy, nie może pozostawać w nim zatrudniona. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów. Radny otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz trzy miesiące po jego wygaśnięciu. Nie można również zapominać, że wójt nie może powierzyć radnemu swojej gminy wykonywania pracy także na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Nie mogą też powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
Nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, ani zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w jej prowadzeniu. Ponadto radni, małżonkowie radnych i osoby pozostające we wspólnym pożyciu nie mogą być członkami władz zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych instytucji (lub jednostek).
Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne. Jeżeli wybór nastąpił przed rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego, radny jest obowiązany zrzec się stanowiska lub funkcji w spółce w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji w spółce radny traci je z mocy prawa. Radni nie mogą też posiadać pakietu większego niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych instytucji (lub jednostek). Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją rady gminy, a w razie ich niezbycia radny nie uczestniczy przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących mu uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).