Radni nie mogą wprowadzać wymogu przedstawiania kopii zeznania podatkowego przez rodziców, którzy ubiegają się o przyznanie świadczenia na opiekę żłobkową.
Tak uznał wojewoda śląski, który stwierdził nieważność uchwały podjętej przez radę gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia „Zebrzydowickiego bonu żłobkowego”. Zgodnie z art. 22b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) radni, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby, mogą ustanowić dla mieszkańców gminy dodatkowe świadczenia na rzecz rodziny, finansowane z własnego budżetu. Jednocześnie w uchwale powinni określić jego wysokość oraz zasady przyznawania. Takim świadczeniem miał być właśnie bon żłobkowy, przysługujący rodzicowi w wysokości 300 zł lub 200 zł miesięcznie, w zależności od tego, czy dziecko jest objęte opieką w żłobku, czy klubie dziecięcym. Jednak zdaniem wojewody rada, ustalając warunki uzyskania tego świadczenia, naruszyła przepisy.
W ocenie organu nadzoru nieprawidłowe było wskazanie w uchwale, że bon nie przysługuje m.in. rodzinom zastępczym oraz osobom, które nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem, bo takie postanowienia nie stanowią zasad przyznania świadczenia. Wojewoda zakwestionował też to, że znalazł się w niej zapis regulujący termin wypłaty bonu. Przewidywał on, że pieniądze za dany miesiąc wypłaca się nie później niż do ostatniego jego dnia, chyba że wniosek został złożony po 10. dniu miesiąca – wtedy przekazanie wsparcia może nastąpić do końca następnego. Tymczasem wojewoda stwierdził, że stanowi to przekroczenie delegacji ustawowej wynikającej z art. 22b ustawy.
Reklama
Ponadto radni postanowili, że wśród dokumentów, które rodzic ma dołączyć do wniosku, ma być kopia zeznania podatkowego za poprzedni rok. Wprowadzenie takiego wymogu miało służyć potwierdzeniu, czy opiekunowie mieszkają i płacą podatki na terenie gminy. Tyle że, jak podkreślił wojewoda, to, czy rodzice spełniają kryteria otrzymania bonu żłobkowego, może być potwierdzone oświadczeniem. Wreszcie uchwała zakładała, że w innych oświadczeniach dodawanych do wniosku miało znajdować się sformułowanie o świadomości odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych informacji. Problem w tym, że taką klauzulę można stosować tylko wtedy, gdy przepis ustawy, na mocy której oświadczenie jest składane, zakłada taką możliwość. A art. 22b jej nie przewiduje.

orzecznictwo

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego nr NPII.4131.1.575.2019 z 16 sierpnia 2019 r. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia