Rada gminy nie powinna wymagać od osoby ubiegającej się o dopłatę do prądu, aby podawała informacje o stopniu pokrewieństwa i dacie urodzenia członków rodziny.
Tak uznał wojewoda warmińsko-mazurski, który stwierdził częściową nieważność uchwały podjętej przez radę miejską w Nidzicy w sprawie wzoru formularza o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Konieczność ustalenia tego, jak ma on wyglądać, nałożyło na samorządy obowiązujące od 4 maja br. nowe brzmienie art. 5d ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.).
W ocenie wojewody radni przekroczyli zakres upoważnienia ustawowego, zamieszczając we wzorze rubrykę „Skład osobowy gospodarstwa domowego”. Zobowiązują w niej osobę ubiegającą się o dopłatę do prądu do podania imion, nazwisk, stopnia pokrewieństwa i dat urodzenia osób, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.
Wątpliwości budzi to, czy te informacje są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego osobie, która jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej i mieszka w miejscu jej dostarczenia. Wyjaśnia, że organy samorządowe powinny mieć na uwadze przepisy RODO, które stanowią, że dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane w sposób z nimi niezgodny. Wojewoda zwraca przy tym uwagę, że uzyskanie dopłaty do prądu jest powiązane z otrzymywaniem dodatku mieszkaniowego, który przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe oraz mającym lokal o limicie powierzchni wskazanym w przepisach. Dlatego w jego ocenie brak jest podstaw do podawania we wniosku wspomnianych danych osobowych.
Z powodu tej samej nieprawidłowości wojewoda zdecydował również o stwierdzeniu nieważności uchwał określających wzór wniosku przyjętych przez radnych Lidzbarka oraz Węgorzewa. W przypadku tego drugiego miasta dodatkowo zakwestionował to, że jej wykonanie zostało powierzone kierownikowi ośrodka pomocy społecznej, podczas gdy do wykonywania uchwał jest uprawniony wójt (burmistrz lub prezydent miasta).

orzecznictwo

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego z 19 czerwca 2019 r., nr PN 4131.319.2019. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia