To wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a nie rada gminy ma kompetencje do ustanowienia składu zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Tak stwierdził wojewoda łódzki, który unieważnił szereg zapisów, jakie znalazły się w uchwale podjętej przez radę gminy Ksawerów. Dotyczyła ona określenia trybu, sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, a także szczegółowych zasad jego funkcjonowania. Upoważnienie radnych do podjęcia uchwały w tej sprawie wynika z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.). Jednak w ocenie wojewody zostało ono w kilku miejscach przekroczone.
Organ nadzoru zakwestionował m.in. wskazanie w uchwale, że zespół liczy od 8 do 15 osób oraz składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz zwykłych członków zespołu. Tymczasem zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy wyłącznie wójt (burmistrz lub prezydent miasta) jest upoważniony do kształtowania składu zespołu. Podobne zastrzeżenia wojewoda miał do zapisu, w którym rada postanowiła, że odwołanie członka zespołu następuje w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia poufności danych oraz informacji uzyskanych przy realizacji zadań. W jego opinii radni – na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy – mają wyłącznie prawo do wskazywania procedury odwołania osoby z zespołu interdyscyplinarnego, a nie przesłanek, kiedy to nastąpi.
Dodatkowo rada w załączniku do uchwały zapisała, że tryb odwołania z funkcji przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza zespołu, a także warunki techniczne jego funkcjonowania znajdą się w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez przewodniczącego i zatwierdzonym przez wójta w drodze zarządzenia. Jednak, jak podkreśla wojewoda, te akurat działania zostały na mocy ustawy przypisane właśnie radzie miasta, bo powinny być uregulowane w uchwale. Nie można tego obowiązku nakładać na wójta.
Ponadto wojewoda za nieprawidłowe uznał sformułowanie mówiące o tym, że osoby spoza zespołu zaproszone do udziału w jego pracach obowiązuje zasada poufności uzyskanych danych i informacji, co ma być potwierdzane złożeniem pisemnego oświadczenia. Podkreśla, że ta kwestia została uregulowana w art. 9c ustawy i odnosi się wyłącznie do członków zespołu oraz grup roboczych. Rada nie jest więc uprawniona do zamieszczania w uchwale dodatkowych, nieprzewidzianych ograniczeń.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego nr PNIK-1.4131.465.2019 z 8 maja 2019 r.