Gminy będą mogły uruchamiać placówki dostosowane do potrzeb osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Taką możliwość przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (ŚDS; Dz.U. poz. 1586 ze zm.). Są one ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które choć prowadzone przez samorządy (lub działające na ich zlecenie podmioty), są finansowane z budżetu państwa. Obecnie wyróżniamy trzy typy takich domów, oznaczone jako A, B i C. Pierwszy z nich jest przewidziany dla osób przewlekle psychicznie chorych, drugi dla upośledzonych umysłowo, a ostatni dla podopiecznych wykazujących inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Po wejściu nowelizacji w życie, co nastąpi po 14 dniach od jej publikacji w Dzienniku Ustaw, dołączy do nich nowy ŚDS typu D, dla osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Tym samym po licznych perturbacjach – kiedy to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) najpierw chciało wprowadzić taką zmianę, potem z niej rezygnowało, by właśnie teraz do niej wrócić – rodziny, w których są dorosłe osoby z autyzmem doczekają się wreszcie realizacji swojego postulatu. Od dawna zgłaszały potrzebę wprowadzenia przepisów pozwalających na tworzenie odrębnych placówek, do których będą kierowane wyłącznie takie osoby. Z uwagi na specyfikę swojego schorzenia, autyści wymagają bowiem odpowiedniej organizacji pracy terapeutycznej czy warunków lokalowych.
W projekcie określony został również wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizujacego, jaki będzie musiał zapewniać ŚDS typu D. Będzie to minimum jeden etat na trzech uczestników zajęć. Jednocześnie w nowelizacji znalazło się zastrzeżenie, że nowy rodzaj domu nie będzie objęty przepisami przejściowymi, które dają czas obecnie działającym ŚDS na dostosowanie się do standardów rozporządzenia. Jest to związane z tym, że jako zupełnie nowa instytucja będzie musiał je spełniać od razu w momencie powstawania.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji