Istnieje duże prawdopodobieństwo, że do 31 marca 2019 r. urzędy nie będą w stanie rozesłać do wszystkich dotychczasowych użytkowników wieczystych zaświadczeń potwierdzających przekształcenie. Wtedy właśnie upływa termin na uiszczenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Na mocy ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.), co do zasady prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowa, to lokale mieszkalne uległo przekształceniu w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r.
Ustawa, która obowiązuje od Nowego Roku, przewidziała jednak pewne wyjątki. Nie ulegnie przekształceniu np. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o przeznaczeniu mieszanym – takich, w których ponad połowa lokali spełnia np. funkcje usługowe. Aby doszło do przekształcenia części lokali mieszkalnych, konieczne jest założenie dla nich odrębnej księgi wieczystej bądź wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntów niepodlegających przekształceniu.
Osoby, które podlegają pod bardziej skomplikowane przepisy uwłaszczeniowe, mogą więc stanąć wobec problemu: płacić za użytkowanie wieczyste czy czekać na zaświadczenie, które jest potwierdzeniem przekształcenia we własność. Zgodnie z ustawą, urzędy mają je dostarczyć do końca tego roku.
– Nie wszyscy mieszkańcy będą więc mieli wiedzę, czy są właścicielami nieruchomości, czy użytkownikami wieczystymi, a co za tym idzie czy są zobowiązani do wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2019. Ustawa o przekształceniu nie reguluje tej kwestii, art. 20 ustawy wskazuje tylko, że opłatę przekształceniową za 2019 r. wnosi się do 29 lutego 2020 r. – wyjaśnia Konrad Klimczak, inspektor z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Dodaje, iż w związku z tym urząd nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy mieszkańcy, którzy do 31 marca 2019 r. nie otrzymają zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, powinni uiścić opłatę roczną.
– Zgodnie z naszą wiedzą w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trwają prace nad stanowiskiem rozstrzygającym przedmiotową kwestię – zaznacza Klimczak.
Informacji tej nie potwierdzono nam jednak w biurze prasowym MIiR. Z przekazanego stanowiska wynika natomiast, że problem ten może być wyjaśniony w prosty sposób – wystarczy telefon do urzędu i pozyskanie odpowiedniej informacji o statusie nieruchomości.
Resort uspokaja ponadto, iż jeśli ktoś dokona tak jak do tej pory opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, a okaże się, że nie miał ku temu postawy prawnej, nie będzie stratny. W takiej sytuacji, jeśli otrzymamy zaświadczenie o przekształceniu, urząd będzie musiał pomniejszyć opłatę przekształceniową o dokonaną wcześniej opłatę roczną. Wyjaśnienie błędnie wniesionych opłat może jednak zająć urzędom trochę czasu.
Warto przypomnieć, że opłata przekształceniowa jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Teoretycznie więc, w sytuacji ewentualnej pomyłki, nikt nie będzie stratny.