Bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na gruntach województwa mazowieckiego wyniesie 98 proc., bez względu na to, w którym roku zostanie wniesiona opłata - zdecydowali we wtorek jednogłośnie radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie jest odpłatne - Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Opłatę można wnieść także jednorazowo, dzięki czemu zyskuje się bonifikatę. Na gruntach Skarbu Państwa ustawowo wynosi ona 60 proc. Samorządy wysokość upustu ustalają indywidualnie.

Sejmik Województwa Mazowieckiego, 46 głosami "za", zdecydował, że właściciele lokali wybudowanych na gruntach, których właścicielem jest województwo, uzyskają w sytuacji jednorazowej opłaty bonifikatę w wysokości 98 proc. Bonifikata będzie taka sama bez względu na to w którym roku opłata zostanie wniesiona.

Wysokość bonifikaty na poziomie 98 proc. została przedłożona radnym we wtorek autopoprawką zarządu województwa mazowieckiego. Wcześniej przygotowany projekt uchwały zakładał, że maksymalny upust za jednorazową opłatę przekształceniową wyniesie 60 proc. w przypadku gdy opłata zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 50 proc. gdy opłata zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; 40 proc. - w trzecim; 30 proc. - w czwartym; 20 proc. - w piątym i 10 proc. - w szóstym roku po przekształceniu.

Jak tłumaczył podczas sesji sejmiku wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski, zarząd województwa zdecydował się podwyższyć poziom bonifikaty, by ujednolicić go z poziomem przyjętym przez rady miejskie Warszawy i Płocka, gdzie położonych jest najwięcej lokali będących własnością woj. mazowieckiego.

Rajkowski wyliczył, że woj. mazowieckie jest właścicielem gruntów pod 636 lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi własność osób fizycznych, którym może przysługiwać bonifikata z tytułu wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. 240 z tych lokali położonych jest w Warszawie, 135 w Płocku, 46 w Lublinie i 215 w Białymstoku.

Wicemarszałek przypomniał, że w Warszawie radni przyjęli poziom bonifikaty na poziomie 98 lub 99 proc.; w Płocku - 95 proc.; w Lublinie 60 proc.; w Białymstoku 60 proc.

Rajkowski dodał, że w tej sytuacji, biorąc pod uwagę, że większość lokali położonych na gruntach województwa mazowieckiego znajduje się w Warszawie i Płocku, w sumie - 375, zarząd województwa mazowieckiego uznał za uzasadnione przyjąć bonifikatę na poziomie takim samym lub zbliżonym, bez względu na to w którym roku zostanie wniesiona opłata jednorazowa. "Dlatego też autopoprawka" - wyjaśnił.

Bonifikata przysługiwać będzie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym. Nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy występuje zadłużenie w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.