Nowy wójt chce zrezygnować z usług firmy sprzątającej i serwisu. Planuje zatrudnić takie osoby bezpośrednio w urzędzie. Czy na takie stanowiska musi być ogłoszony konkurs?
Nie. Pracownicy samorządowi dzielą się zasadniczo na dwie grupy. Są zatrudniani na stanowiskach albo urzędniczych, albo pomocniczych i obsługi. Zgodnie z art. 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze, jest otwarty i konkurencyjny. Stanowiska konserwatora lub sprzątaczki z pewnością takowymi nie są. Są to stanowiska pomocnicze i obsługi, do których nie stosuje się reżimu ustawowego naboru. Muszą one jednak spełnić określone wymogi. Zgodnie z art. 6 ustawy, choć nie trzeba przeprowadzać naboru na te stanowiska, to pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe nie ma podstaw do rozwiązania z pracownikiem pomocniczym lub obsługi umowy o pracę. Z kolei już z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, lecz na stanowisku urzędniczym – tak. Dodatkowo należy zaznaczyć, że poza wójtem, który zatrudniany jest na podstawie wyboru, czy wicewójtem lub skarbnikiem, którzy wykonują obowiązki na podstawie powołania, pozostali pracownicy samorządowi muszą być zatrudniani na umowę o pracę. Zatem pracownicy samorządowi tzw. pomocniczy i obsługi także. Chodzi tutaj o bardzo zróżnicowaną grupę pracowników. Są tam bowiem m.in. kierownicy kancelarii i archiwów, bibliotekarze, magazynierzy, telefonistki, kierowcy autobusów, pomoce administracyjne i kontrolerzy techniczni. Mankamentem jest to, że dość często trudno orzec, czy dane stanowisko pracy należy do stanowisk pomocniczych, czy do obsługi.