Wydawanie gazet przez władze lokalne narusza wolność słowa, stanowi nieuczciwą konkurencję, umacnia lokalne grupy interesu i jest marnowaniem pieniędzy obywateli – przekonują autorzy projektu, który zakazać ma takich praktyk. Złożyli go w Sejmie posłowie Kukiz’15.
Pomysł nie jest nowy, a ostatnimi czasy powrócił za sprawą rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, który – jak informował DGP – kilkakrotnie zwracał się w tej sprawie do ministra kultury. Przekonywał, że z gazetami wydawanymi po kosztach i dystrybuowanymi do każdej skrzynki nie wygra żadna prywatna redakcja. Doprowadzi to do zawłaszczenia medialnej przestrzeni, a w konsekwencji – do ograniczenia wolności wypowiedzi.
Teraz z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie wystąpiła grupa posłów Kukiz’15.
Jak piszą w uzasadnieniu projektu o zmianie ustawy – Prawo prasowe oraz niektórych innych ustaw, ma on na celu zakończenie praktyki wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego tytułów prasowych, które „pod pozorami biuletynów informacyjnych w istocie stanowią narzędzie propagandy dla lokalnych władz”. Temu samemu celowi ma służyć zakaz finansowania przez władze lokalne informacji i reklam, na których prezentowane są wizerunki osób będących jednoosobowymi organami wykonawczymi tych jednostek oraz osób wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego.
Autorzy proponowanej regulacji przekonują, że samorządy wydają swoje gazety w oderwaniu od rynkowych realiów, za publiczne pieniądze i wykorzystując do ich redagowania podległych im urzędników. Treść publikowanych tam tekstów ma ich zdaniem jednostronny, polityczny charakter i przedstawia w samych superlatywach miejscowych włodarzy. Gminne gazety często są kolportowane bezpłatnie, można w nich znaleźć komercyjne reklamy. „Tym samym tego rodzaju prasa stanowi nieuczciwą konkurencję wobec niezależnych, prywatnych mediów, osłabiając bardzo ważną funkcję kontrolną prasy (co jest szczególnie istotne w małych gminach i powiatach)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Jego autorzy wskazują jednocześnie, że wymieniona w dotychczasowym art. 8 ustawy prawo prasowe „organizacja samorządowa” nie może odnosić się do jednostki samorządu terytorialnego w obecnym kształcie, gdyż w momencie tworzenia tego prawa, czyli w 1984 r., w Polsce samorząd terytorialny nie istniał. Dlatego też ich zdaniem przenoszenie uprawnienia do wydawania lokalnej prasy na funkcjonujące obecnie jednostki samorządu terytorialnego jest nieuprawnione.
Autorzy projektu sprzeciwiają się także promowaniu w tego rodzaju gazetach – pod pozorem informowania o działaniach samorządu – wizerunku lokalnych włodarzy. „Prowadzi to do nieuprawnionego uprzywilejowania osób sprawujących władzę, zapewniających sobie darmową promocję, oraz jest marnotrawstwem środków publicznych” – przekonują. Dodają, że mieszkańcy danej wspólnoty samorządowej mają prawo wiedzieć, jak wygląda określona osoba sprawująca funkcje publiczne, jednak można to osiągnąć poprzez publikację na stronie internetowej gminy (np. w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz przez publikacje w mediach, które nie są finansowane przez gminę.
Projekt został skierowany m.in. do Biura Analiz Sejmowych w celu zasięgnięcia opinii prawnej oraz do konsultacji z organizacjami samorządowymi.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do zaopiniowania